Karusel jednostojanový

SKJ 63 - 80

Inv. číslo:505296
Kategorie:Karusel > jednostojanový
Typ:SKJ 63 - 80
Výrobce:ČKD Blansko
Rok výroby:1978
Rok GO:0
Parametry:

Prumer upinaci desky : 6 300 mm

Max. výška obrobku : 5000 mm

Maximální průměr soustružení : 14 000 mm

Popis:SK:Stroj je vo veľmi dobrom technickom stave, po dohode možnosť obhliadky pod prúdom.
EN: The machine in a very good technical condition, for agrement possibility to see it and test it.
SK:Najväčší priemer obrobku pri ktorom os šmýkadla ešte dosiahne stred
upínacej dosky 8 000mm
Najmenší priemer sústruženia v otvore s nožovou hlavou 800mm
Najväčšie vysunutie nástavných ramien upevnených na upínacej doske
(najväčší upínací priemer) 11 500mm
Najväčší pohyb suportu po priečniku 4 350mm
Najväčšia výšková vzdialenosť od upínacej dosky k sústružnickému
nožovému držiaku (max. výška obrobku) 5 000mm
Výsuv šmýkadla 2 800mm
Zvislý pohyb priečniku 3 600mm
Najväčšie vyklonenie šmýkadla od zvislice ±30
Sústruženie kužeľov bez výmenných kolies – rozsah ±30
Priemer upínacej dosky 6 300mm
Najväčšia hmotnosť obrobku uloženého na upínacej doske 300 000kg
Najväčšia hmotnosť obrobku uloženého na ramenách 55 000 – 270 000kg
Veľkosť posuvu plynule meniteľná:
-pracovné posuvy 0,6 – 120mm.min-1
Buiir9kbcl
-rýchloposuv 6 – 1200mm.min-1
Rýchloposuv suportov a šmýkadiel 1 200mm.min-1
Rýchlosť prestavovania priečnika 500mm.min-1
Najväčší priemer frézy 400mm
Otáčky dosky plynule meniteľné: 1.stupeň 0,218 – 5,99ot/min
2.stupeň 0,731 – 20,06ot/min
Frézovacie: 1.stupeň 0,0008 – 0,158ot/min
2.stupeň 0,0027 – 0,53ot/min
Realizované opravy v roku 2015:
- kompletná výmena elektroinštalácie
- výmena odmeriavania suportu a šmýkadla
- oprava hydrostatiky a uloženie stola
EN:
The largest diameter of the workpiece at which the slide axis still reaches the center clamping plate 8 000 mm
Buiir9kbcl
The smallest turning diameter in the hole with the knife head is 800 mm
Maximum extension of the extension arms mounted on the clamping plate
(largest clamping diameter) 11 500 mm
The largest movement of the support along the crossbar 4 350 mm
The greatest height distance from the clamping plate to the lathe
knife holder (max. workpiece height) 5 000 mm
Slide extension 2 800 mm
Vertical movement of the crossbar 3 600 mm
Maximum deviation of the slider from the vertical ± 30
Cone turning without interchangeable wheels - range ± 30
Clamping plate diameter 6 300 mm
Maximum weight of the workpiece placed on the clamping plate 300 000 kg
The maximum weight of the workpiece placed on the arms is 55 000 – 270 000 kg
Feed rate continuously variable:
-working feeds 0.6 – 120 mm.min-1
-fast feed 6 – 1 200 mm.min-1
Rapid traverse of slides and sliders 1 200 mm.min-1
Cross member adjustment speed 500 mm.min-1
Largest cutter diameter 400 mm
Board speed continuously variable: 1st stage 0.218 - 5.99 rpm
2nd stage 0.731 - 20.06 rpm
Milling: 1st stage 0.0008 - 0.158 rpm
2nd stage 0.0027 - 0.53 rpm

Implemented repairs in 2015:
- complete replacement of electrical installations
- replacement of slide and slide measuring
- repair of hydrostatics and storage of the table
Request more information